సూరతుల్ కౌథర్
Surah

సూరతుల్ కౌథర్

సూరతుల్ కౌథర్ బిస్మిల్లా హిర్రహ్మా నిర్రహీమ్ (అనంత కరుణామయుడూ, అపార కృపాశీలుడూ అయిన అల్లాహ్ పేరుతో) 1.ఇన్నా అఅతైనా కల్ కౌథర్ ((ప్రవక్తా) మేము నీకు కౌథర్ (సరస్సు) ను ప్రసాదించాము.) 2.ఫశల్లి లి రబ్బిక వన్ హర్ (కనుక నీవు…

సూరతు ఖురైష్
Surah

సూరతు ఖురైష్

సూరతు ఖురైష్ బిస్మిల్లా హిర్రహ్మా నిర్రహీమ్ (అనంత కరుణామయుడూ, అపార కృపాశీలుడూ అయిన అల్లాహ్ పేరుతో ) 1.లి ఈలాఫి ఖురైష్ ((చూడండి) ఖురైష్ ప్రజలు ఎలా అలవాటు పడ్డారో!) 2.ఈలాఫి హిమ్ రిహ్లతష్షితాఇ వశ్శైఫ్ (చలికాలంలోనూ, ఎండాకాలంలోనూ ప్రయాణాలకు ఎలా…

సూరతున్నాస్
Surah

సూరతున్నాస్

సూరతున్నాస్ బిస్మిల్లా హిర్రహ్మా నిర్రహీమ్ (అనంత కరుణామయుడూ, అపార కృపాశీలుడూ అయిన అల్లాహ్ పేరుతో) 1.ఖుల్ అఊదు బిరబ్బిన్నాస్. (అను: నేను మానవుల ప్రభువు యొక్క శరణు వేడుకుంటున్నాను,) 2.మలికిన్నాస్ ( మానవుల పరిపాలకుడి (శరణు వేడు కుంటున్నాను),) 3.ఇలాహిన్నాస్ (మానవుల…

సూరతుల్ ఫీల్
Surah

సూరతుల్ ఫీల్

సూరతుల్ ఫీల్ బిస్మిల్లా హిర్రహ్మా నిర్రహీమ్ (అనంత కరుణామయుడూ, అపార కృపాశీలుడూ అయిన అల్లాహ్ పేరుతో) 1.అలమ్ తర కైఫ ఫఅఁల రబ్బుక బిఅశ్ హాబిల్ ఫీల్ (ఏమిటీ, ఏనుగుల వారితో నీ ప్రభువు ఎలా ప్రవర్తించాడో నీకు తెలియదా? )…

సూరయే ఫాతిహ
Surah

Surah Fatiha

సూరయే ఫాతిహ (సూ.నెం.1) surah fatiha,al fatihaalhamdu surah,surah al fatiha,surah fatiha bangla,suratul fatiha,surah fatiha mp3,quran surah fatiha,surah fatiha in hindi 1. బిస్మిల్లా హిర్రహ్మా నిర్రహీమ్ (అనంత కరుణామయుడూ, అపార కృపాశీలుడూ అయిన అల్లాహ్ పేరుతో…