సూరతుల్ కౌథర్
Surah

సూరతుల్ కౌథర్

సూరతుల్ కౌథర్ బిస్మిల్లా హిర్రహ్మా నిర్రహీమ్ (అనంత కరుణామయుడూ, అపార కృపాశీలుడూ అయిన అల్లాహ్ పేరుతో) 1.ఇన్నా అఅతైనా కల్ కౌథర్ ((ప్రవక్తా) మేము నీకు కౌథర్ (సరస్సు) ను ప్రసాదించాము.) 2.ఫశల్లి లి రబ్బిక వన్ హర్ (కనుక నీవు…

సూరతు ఖురైష్
Surah

సూరతు ఖురైష్

సూరతు ఖురైష్ బిస్మిల్లా హిర్రహ్మా నిర్రహీమ్ (అనంత కరుణామయుడూ, అపార కృపాశీలుడూ అయిన అల్లాహ్ పేరుతో ) 1.లి ఈలాఫి ఖురైష్ ((చూడండి) ఖురైష్ ప్రజలు ఎలా అలవాటు పడ్డారో!) 2.ఈలాఫి హిమ్ రిహ్లతష్షితాఇ వశ్శైఫ్ (చలికాలంలోనూ, ఎండాకాలంలోనూ ప్రయాణాలకు ఎలా…