Kalima 5 (Astaghfar)
kalimah

కలిమ-ఎ-రద్ద్-ఎ-కుఫ్ర్

కలిమ-ఎ-రద్ద్-ఎ-కుఫ్ర్ Kalima - 5 (Astaghfar),కలిమ-ఎ-రద్ద్-ఎ-కుఫ్ర్,Kalima in Urdu,Kalima In English,పాంచ్ కలిమా తెలుగు 5. అల్లాహుమ్మ ఇన్ని ఔజుబిక మిన్ అన్ ఉష్ రిక, బికా షయ్ అన్,వ్వ అనా ఆలము బిహీ వస్తఘఫిరుక లిమా లా ఆలము బిహీ…

Fourth Kalima Touheed
kalimah

కలిమ-ఎ-తౌహీద్

కలిమ-ఎ-తౌహీద్(Touheed) kalimah - 4 Touheed,కలిమ-ఎ-తౌహీద్,kalimah in Urdu,kalimah In English,పాంచ్ కలిమా తెలుగు 4. లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహు వహదహు లా షరీక లహు లహుల్ ముల్కు వ లహుల్ హమ్ దు, యుహ్ యి, వ యుమీతు వహువ…

కలిమ-ఎ-తమ్ జీద్
kalimah

కలిమ-ఎ-తమ్ జీద్

కలిమ-ఎ-తమ్ జీద్,(Tamjeed) కలిమ-ఎ-తమ్ జీద్,Kalimah - 3 Tamjeed,Kalima in Urdu,Kalima In English,పాంచ్ కలిమా తెలుగు 3.సుబహానల్లాహి, వల్ హందు లిల్లాహి, వ ల ఇలాహ ఇల్లల్లాహు, వ అల్లాహు అక్బర్, వలా హౌలా వలా ఖువ్వతా ఇల్లా బిల్లాహిల్-అలియ్యిల్…

దువ్వం కలిమా షహాదత్
kalimah

దువ్వం కలిమా షహాదత్

దువ్వం కలిమా షహాదత్ Kalimah - 2 (Shahadat),Kalima in Urdu,Kalima In English,పాంచ్ కలిమా తెలుగు 2. అష్ హదు అల్-లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహు, వహదహు లా షరీక లహు, వ అష్ హదు అన్న ముహమ్మదన్ అబ్దుహూ వ…

kalimah 1
kalimah

అవ్వల్ కలిమా తయ్యిబ్

అవ్వల్ కలిమా తయ్యిబ్ Kalimah - 1 (Tayyab),Kalimah in Urdu,Kalima In English,పాంచ్ కలిమా తెలుగు ముస్లిం విశ్వాస ప్రమాణాలు - కల్మా బిస్మిల్లా హిర్రహ్మాఁ నిర్రహీం 1. అష్ హదు అన్ లాఇలాహ ఇల్లల్లాహ్, వ అష్ హదు…