వుజూ టూట్ జానెవాలి చీజ్

వుజూ టూట్ జానెవాలి చీజ్

వుజూ టూట్ జానెవాలి చీజ్:

వుజూ భంగమయ్యే పరిస్థితులు
1.మూత్ర ద్వారము నుండి మూత్రము, మల ద్వారము నుండి గాలి.గాని, మలముగాని ఏదైనా బయటకు వచ్చినచో.
2. చిము గాని, నెత్తురు గాని దేహము నుండి కారిన ఎడల
3. స్పృహ తప్పన ఎడల 
4. వాంతి అయిన ఎడల
5. తలకింద దిండుతో నిద్ర పోయినప్పుడు
6. మలినము, గిలాజ్ ఎక్కువగా దేహముపై తగిలిన వుజూ వుండదు.
7. ఒంటె మాంసం తిన్నప్పుడు (ముస్లిమ్). ఇటువంటి సమయాలలో మలినము శుభ్రపరచి, మరలా వుజూ చేయవలసి ఉంటుంది.

 275 total views,  1 views today

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *