గుసుల్
Wazu

గుసుల్ (స్నానం)

గుసుల్ (స్నానం) ..మీరు అపరిశుద్ధులుగా ఉంటే స్నానం చేసి పరిశుద్ధులు అవ్వండి.(దవ్యఖుర్ ఆన్ 5:6) ఈ క్రింద ఉదహరించిన పరిస్థితులలో గుసుల్ చేయుట తప్పనిసరి అగును 1. భార్యాభర్తలు కలియుట వల్ల వీర్య స్థలనం అయినా, అవ్వకపోయినా (గుసులె జనాబత్) 2.…

వుజూ టూట్ జానెవాలి చీజ్
Wazu

వుజూ టూట్ జానెవాలి చీజ్

వుజూ టూట్ జానెవాలి చీజ్: వుజూ భంగమయ్యే పరిస్థితులు 1.మూత్ర ద్వారము నుండి మూత్రము, మల ద్వారము నుండి గాలి.గాని, మలముగాని ఏదైనా బయటకు వచ్చినచో. 2. చిము గాని, నెత్తురు గాని దేహము నుండి కారిన ఎడల 3. స్పృహ…

వుజూ
Wazu

వుజూ

వుజూ వుజూ అనగా దేహపరిశుభ్రత. ఆత్మపరిశుభ్రత. నమాజ్ చదివినప్పుడు పవిత్ర ఖుర్ఆన్ గ్రంథ పఠనము చేయునప్పుడు వుజూ తప్పనిసరిగా ఉండవలెను. వుజూ లేకుండా చేసిన నమాజ్, నమాజ్ గా స్వీకరించబడదువుజూ చేయు విధానము వుజూ చేయుటకు ముందు నియ్యత్ చేయవలెను. వుజూ…