తహారత్
Wazu

తహారత్

తహారత్ తహారత్ అనగా శుచిశుభ్రత, మూత్రము, మూత్రపు చినుకులు దేహంపై గాని, తను, ధరించిన బట్టపై గాని పడిన చాలా అపవిత్రంగా భావింతుము. అందుచే మూత్ర విసర్జన చేయునప్పుడు, చాలా జాగ్రత్తగా ఆఖరి బొట్టు వరకు విసర్జన చేసి, మూత్ర స్థలమును…