సూరతున్నాస్
Surah

సూరతున్నాస్

సూరతున్నాస్ బిస్మిల్లా హిర్రహ్మా నిర్రహీమ్ (అనంత కరుణామయుడూ, అపార కృపాశీలుడూ అయిన అల్లాహ్ పేరుతో) 1.ఖుల్ అఊదు బిరబ్బిన్నాస్. (అను: నేను మానవుల ప్రభువు యొక్క శరణు వేడుకుంటున్నాను,) 2.మలికిన్నాస్ ( మానవుల పరిపాలకుడి (శరణు వేడు కుంటున్నాను),) 3.ఇలాహిన్నాస్ (మానవుల…