వుజూ టూట్ జానెవాలి చీజ్
Wazu

వుజూ టూట్ జానెవాలి చీజ్

వుజూ టూట్ జానెవాలి చీజ్: వుజూ భంగమయ్యే పరిస్థితులు 1.మూత్ర ద్వారము నుండి మూత్రము, మల ద్వారము నుండి గాలి.గాని, మలముగాని ఏదైనా బయటకు వచ్చినచో. 2. చిము గాని, నెత్తురు గాని దేహము నుండి కారిన ఎడల 3. స్పృహ…