అవ్వల్ కలిమా తయ్యిబ్

kalimah 1

అవ్వల్ కలిమా తయ్యిబ్

Kalimah – 1 (Tayyab),Kalimah in Urdu,Kalima In English,పాంచ్ కలిమా తెలుగు

ముస్లిం విశ్వాస ప్రమాణాలు – కల్మా

బిస్మిల్లా హిర్రహ్మాఁ నిర్రహీం

1. అష్ హదు అన్ లాఇలాహ ఇల్లల్లాహ్, వ అష్ హదు అన్-న ముహమ్మదన్ రసూలుల్లాహ్

1. أشهد أن] لا إله إلاَّ الله و [أشهد أن ] محمد رسول الله ]

తర్జుమా: అల్లాహ్ కే సివాయ్ కోయి ఇబాదతకే లాఇఖ్ నహీ ముహమ్మద్ (సఅసం) అల్లాహ్కే రసూల్ హై.
తెలుగు: అల్లాహ్ తప్ప మరెవ్వరూ ఆరాధనకు అర్హులు కారు ముహమ్మద్ (సఅస) అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త.

1. Laaa Ilaaha Illa-llaahu Muhammadur-Rasoolu-llaah

Meaning:There is none worthy of worship except Allah and Muhammad is the Messenger of Allah

Kalimah – 1 (Tayyab),Kalimah in Urdu,Kalima In English,పాంచ్ కలిమా తెలుగు

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *