ఖురానులో వర్ణింపబడ్డ 25 ప్రవక్తల పేరులు

Names of 25 Prophets of Islam

ఖురానులో వర్ణింపబడ్డ 25 ప్రవక్తల పేరులు

ఖురానులో వర్ణింపబడ్డ 25 ప్రవక్తల పేరులు,25 Prophets of Islam,Names of 25 Prophets of Islam

1.ఆదమ్
(آدم)
2.ఇద్రీస్
(إدريس)
3.నూహ్
(نوح)
4.హూద్
(هود)
5.సాలెహ్
(صالح)
6.ఇబ్రాహీం
(إبراهيم)
7.లూత్
(لوط)
8.ఇస్మాయీల్
(إسماعيل)
9.ఇస్ హాఖ్
(إسحاق)
10.యాకూబ్
(يعقوب)
11.యూసుఫ్
(يوسف)
12.అయ్యూబ్
(أيوب)
13.షోయెబ్
(شُعيب)
14.మూసా
(موسى)
15.హారూన్
(هارون)
16.జుల్ కిఫ్ల్
(الكفل ذو)
17.దావూద్
(داود)
18.సులేమాన్
(سليمان )
19.ఇలియాస్
(إلياس)
20.అల్-యసా
(إليسع)
21.యూనుస్
(يونس)
22.జకరియా
(زكريا)
23.యహ్యా
(يحيى)
24.ఈసా
(عيسى)
25.ముహమ్మద్
(مُحمد)

ఖురానులో వర్ణింపబడ్డ 25 ప్రవక్తల పేరులు,25 Prophets of Islam,Names of 25 Prophets of Islam

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *