దువ్వం కలిమా షహాదత్
kalimah

దువ్వం కలిమా షహాదత్

దువ్వం కలిమా షహాదత్ Kalimah - 2 (Shahadat),Kalima in Urdu,Kalima In English,పాంచ్ కలిమా తెలుగు 2. అష్ హదు అల్-లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహు, వహదహు లా షరీక లహు, వ అష్ హదు అన్న ముహమ్మదన్ అబ్దుహూ వ…