సూరయే ఫాతిహ
Surah

Surah Fatiha

సూరయే ఫాతిహ (సూ.నెం.1) surah fatiha,al fatihaalhamdu surah,surah al fatiha,surah fatiha bangla,suratul fatiha,surah fatiha mp3,quran surah fatiha,surah fatiha in hindi 1. బిస్మిల్లా హిర్రహ్మా నిర్రహీమ్ (అనంత కరుణామయుడూ, అపార కృపాశీలుడూ అయిన అల్లాహ్ పేరుతో…