సూరతుల్ ఫీల్
Surah

సూరతుల్ ఫీల్

సూరతుల్ ఫీల్ బిస్మిల్లా హిర్రహ్మా నిర్రహీమ్ (అనంత కరుణామయుడూ, అపార కృపాశీలుడూ అయిన అల్లాహ్ పేరుతో) 1.అలమ్ తర కైఫ ఫఅఁల రబ్బుక బిఅశ్ హాబిల్ ఫీల్ (ఏమిటీ, ఏనుగుల వారితో నీ ప్రభువు ఎలా ప్రవర్తించాడో నీకు తెలియదా? )…

దువ్వం కలిమా షహాదత్
kalimah

దువ్వం కలిమా షహాదత్

దువ్వం కలిమా షహాదత్ Kalimah - 2 (Shahadat),Kalima in Urdu,Kalima In English,పాంచ్ కలిమా తెలుగు 2. అష్ హదు అల్-లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహు, వహదహు లా షరీక లహు, వ అష్ హదు అన్న ముహమ్మదన్ అబ్దుహూ వ…

kalimah 1
kalimah

అవ్వల్ కలిమా తయ్యిబ్

అవ్వల్ కలిమా తయ్యిబ్ Kalimah - 1 (Tayyab),Kalimah in Urdu,Kalima In English,పాంచ్ కలిమా తెలుగు ముస్లిం విశ్వాస ప్రమాణాలు - కల్మా బిస్మిల్లా హిర్రహ్మాఁ నిర్రహీం 1. అష్ హదు అన్ లాఇలాహ ఇల్లల్లాహ్, వ అష్ హదు…