కలిమ-ఎ-తమ్ జీద్
kalimah

కలిమ-ఎ-తమ్ జీద్

కలిమ-ఎ-తమ్ జీద్,(Tamjeed) కలిమ-ఎ-తమ్ జీద్,Kalimah - 3 Tamjeed,Kalima in Urdu,Kalima In English,పాంచ్ కలిమా తెలుగు 3.సుబహానల్లాహి, వల్ హందు లిల్లాహి, వ ల ఇలాహ ఇల్లల్లాహు, వ అల్లాహు అక్బర్, వలా హౌలా వలా ఖువ్వతా ఇల్లా బిల్లాహిల్-అలియ్యిల్…